รูปกิจกรรม

Common Surgical Consultation 6-8 July 2021

พิธีบวงสรวงฯ 3 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 National Surgical Week 2020:
How I do it? 16-18 November 2020