วารสารสมาคมฯ (JAGST)

Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King (JAGST

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 และผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ให้เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2564-2568 ยินดีรับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ โดยผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความ ประเภท original (research) article, review article, theoretical article โดยวารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือน เมษายน (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน)  ฉบับที่ 2 ในเดือน สิงหาคม (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม) และ ฉบับที่ 3 ในเดือน ธันวาคม (บทความที่เสนอตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (published online) และส่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม) โดยรับทั้งบทความภาษาไทย (ที่มีบทคัดย่อเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)​ หรือ บทความภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความอย่างน้อย 3 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (three-blind peer review) 

ส่งบทความ Submission: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/about/submissions