ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310โทรศัพท์ : 0-2716-6450, 0-2716-6451

Support contact

นส.สุภาวรรณ เสนีรัตน์

087-4942228, 02-7166450

ammymay@hotmail.com

ติดต่อสอบถามหรือลงบทความวารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

LINE official account: ThaiGeneralSurgeons link: https://lin.ee/Pa4VNMm

agstjournal@gmail.com

website: agst.in หรือ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/about/contact

facebook: “วารสารสมาคมศัลยแพทยทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ – AGST Journal” https://www.facebook.com/agstjournal