คณะกรรมการสมาคมฯ

นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระ พ.ศ. 2564 -2566

คณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2564 -2566 ประกอบไปด้วย นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 18 ท่าน นายกสมาคม อุปนายกสมาคม 3 ท่าน ประธานฝ่ายวิชาการ เลขาธิการ รองเลขธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ กรรมการบรรณธิการวารสาร และ กรรมการ 25 ท่าน และผู้แทนจากสมาคมและชมรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 14 องค์กร ได้แก่ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดฯ ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯชมรมศัลยศาสตร์โรคตับฯ ชมรมศัลยกรรมด้วยกล้องฯ ชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำฯ ชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนฯ สมาคมแผลไหม้และสมานแผลฯ สมาคมโรคเต้านมฯ ชมรมศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น ชมรมศัลยแพทย์มะเร็งฯ ชมรมศัลยศาสตร์โรคอ้วนฯ ชมรมศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อฯ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุฯ รวมทั้งสิ้น 57 ท่าน

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล

ที่ปรึกษา

พลตำรวจตรี
นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ที่ปรึกษา

พลโทศาสตราจารย์
นายแพทย์นพดล วรอุไร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ

ที่ปรึกษา

พลเอก
นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

ที่ปรึกษา

พลตำรวจตรี
นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีธิกุล

ที่ปรึกษา

พลโท นายแพทย์
สุทธจิต ลีนานนท์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนพงศธร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประมุข มุทิรางกูร

ที่ปรึกษา

พลโท รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย วาสนสิริ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการกลางสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.พันเอก
นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร

อุปนายกคนที่ 1

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ

อุปนายกคนที่ 2

ศาสตราจารย์
นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

อุปนายกคนที่ 3/ประธานฝ่ายวิชาการ

ดร.นายแพทย์ ศุภกานต์
เตชะพงศธร

เลขาธิการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วรุตม์   โล่ห์สิริวัฒน์

รองเลขาธิการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

เหรัญญิก

นาวาอากาศเอก
นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ

ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ พันเอก
นายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล

ปฏิคม

นายแพทย์ ทวีชัย วิษณุโยธิน

นายทะเบียน

นายแพทย์ สฤษฎ์พัฒน์ ออรพินท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดภูมิ  เบญญากร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงธีรนุช บุญพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย

กรรมการ

นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี

กรรมการ

รองศาตราจารย์นายแพทย์ สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์

กรรมการ

รองศาตราจารย์นายแพทย์ อมรพล กันเลิศ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

กรรมการ

นายแพทย์สันติ โลกเจริญลาภ    

กรรมการ

นายแพทย์อารยะ ไข่มุกต์

กรรมการ

นายแพทย์ศักดินันทร์  มุสิกศิลป์

กรรมการ

นายแพทย์พจน์ชวิทย์  อภินิเวศ

กรรมการ

นายแพทย์รณรัฐ  สุวิกะปกรณ์กุล

กรรมการ

พันเอก นายแพทย์
เสริมศักดิ์ หงส์จินดา                 

กรรมการ

ผู้แทนจากสมาคมและชมรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

พันเอก
นายแพทย์ ธำรงโรจน์  เต็มอุดม

ผู้แทนสมาคม
แพทย์โรคหลอดเลือดฯ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ

นายแพทย์ระวิศักดิ์
จันทร์วาสน์

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคตับฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ผู้แทนสมาคมเต้ามนมฯ

นายแพทย์ชัยณรงค์
พลานุสิตเทพา

ผู้แทนชมรม
ศัลยกรรมด้วยกล้องฯ

นายแพทย์พุทธิพร
เย็นบุตร

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ

นายแพทย์วินัย 
อึงพินิจพงศ์

ผู้แทนสมาคม
ผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำฯ

นายแพทย์วิบูลย์   ภัณฑบดีกรณ์

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย

ผู้แทนสมาคม
แผลไหม้และสมานแผลฯ

รองศาสตราจารย์.ดร.นายแพทย์อัษฎา เมธเศรษฐ

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น

พันเอกนายแพทย์
วิริยะ แก้วกังสดาล

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์มะเร็งฯ

นายแพทย์พรเทพ ประทานวณิช

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคอ้วนฯ

พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ภิเษก บุญธรรม

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์เรวัต ชุณหสุวรรณกุล

ผู้แทนสมาคม
แพทย์อุบัติเหตุฯ