คณะกรรมการสมาคมฯ

นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ

วาระ พ.ศ. 2562 -2564

คณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระ พ.ศ. 2562 -2564 ประกอบไปด้วย ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 17 ท่าน นายกสมาคม อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และ 2 ประธานฝ่ายวิชาการ เลขาธิการ รองเลขธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ กรรมการบรรณธิการวารสาร และ กรรมการ 18 ท่าน และผู้แทนจากสมาคมและชมรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 14 องค์กร ได้แก่ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดฯ ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯชมรมศัลยศาสตร์โรคตับฯ ชมรมศัลยกรรมด้วยกล้องฯ ชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำฯ ชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนฯ สมาคมแผลไหม้และสมานแผลฯ สมาคมโรคเต้านมฯ ชมรมศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น ชมรมศัลยแพทย์มะเร็งฯ ชมรมศัลยศาสตร์โรคอ้วนฯ ชมรมศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อฯ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุฯ รวมทั้งสิ้น 54 ท่าน

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล

ที่ปรึกษา

พลตำรวจตรี
นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ที่ปรึกษา

พลโทศาสตราจารย์
นายแพทย์นพดล วรอุไร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ

ที่ปรึกษา

พลเอก
นายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ

ที่ปรึกษา

พลตำรวจตรี
นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เสถียร ธรรมทวีธิกุล

ที่ปรึกษา

พลโท
นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ปรีชา ศิริทองถาวร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิชัย ธนพงศธร

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการกลางสมาคม

รองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

อุปนายกคนที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.พันเอก
นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร

อุปนายกคนที่2/ประธานฝ่ายวิชาการ

นาวาอากาศเอก
นายแพทย์ปณต ยิ้มเจริญ

ประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์
นายแพทย์พรพรหม เมืองแมน

เลขาธิการ

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วรุตม์   โล่ห์สิริวัฒน์

รองเลขาธิการ

ดร.นายแพทย์ ศุภกานต์
เตชะพงศธร

เหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ พันเอก
นายแพทย์ธัญญ์ อิงคะกุล

ปฏิคม

นายแพทย์ทวีชัย
วิษณุโยธิน

นายทะเบียน

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์วิภูษิต แต้สมบัติ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงธีรนุช บุญพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงปิยนุช พูตระกูล

กรรมการ

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

กรรมการ

นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ประกาศิต จิรัปปภา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิง อรรจนา เตชะกำพุช

กรรมการ

นายแพทย์ สฤษฎ์พัฒน์ ออรพินท์

กรรมการ

นายแพทย์เอกกิตต์ สุรการ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาวาอากาศตรี นายแพทย์พุชฌงค์ ทิมรัตน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดภูมิ  เบญญากร

กรรมการบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ

ผู้แทนจากสมาคมและชมรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

พันเอก
นายแพทย์ ธำรงโรจน์  เต็มอุดม

ผู้แทนสมาคม
แพทย์โรคหลอดเลือดฯ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ฯ

นายแพทย์ระวิศักดิ์
จันทร์วาสน์

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคตับฯ

นายแพทย์ชัยณรงค์
พลานุสิตเทพา

ผู้แทนชมรม
ศัลยกรรมด้วยกล้องฯ

นายแพทย์พุทธิพร
เย็นบุตร

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ

นายแพทย์วินัย 
อึงพินิจพงศ์

ผู้แทนสมาคม
ผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำฯ

นายแพทย์วิบูลย์   ภัณฑบดีกรณ์

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์ไส้เลื่อนฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงกุสุมา ชินอรุณชัย

ผู้แทนสมาคม
แผลไหม้และสมานแผลฯ


นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน

ผู้แทนสมาคม
โรคเต้านมฯ

รองศาสตราจารย์.ดร.นายแพทย์อัษฎา เมธเศรษฐ

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น

พันเอกนายแพทย์
วิริยะ แก้วกังสดาล

ผู้แทนชมรม
ศัลยแพทย์มะเร็งฯ

นายแพทย์พรเทพ ประทานวณิช

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคอ้วนฯ

พ.อ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ภิเษก บุญธรรม

ผู้แทนชมรม
ศัลยศาสตร์โรคติดเชื้อฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์เรวัต ชุณหสุวรรณกุล

ผู้แทนสมาคม
แพทย์อุบัติเหตุฯ