การนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปใน งานประชุมวิชาการ National Surgical Week 2021 “Solidify Surgical Knowledge”

  • รูปแบบการนำเสนอผลงาน: วีดีทัศน์.
  1. วีดีทัศน์ที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 8 นาที พร้อมภาพวีดีทัศน์ให้เห็นหน้าผู้บรรยายที่มุมขวาบนของวีดีทัศน์ และสียงบรรยายที่ชัดเจน (ต้องไม่มีเสียงดนตรี) ขณะทำการนำเสนอ โดนนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ไฟล์วีดีโอให้บันทึกเป็น MP4 โดยความละเอียดของไฟล์วีดีโอไม่ต่ำกว่า 720p (1280×720)
  2. ส่งบทคัดย่อ 1 (.doc) หน้ากระดาษ A4, วีดีทัศน์ (MP4) และหลักฐานการลงทะเบียนชำระเงินโดย upload file ทาง Google form นี้
  3. กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

  • ผู้ที่เสนอผลงานวิจัยต้องลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย “National Surgical Week 2021” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 -1 ธันวาคม 2564
    (ชำระค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการประจำปี (AGST)” เลขบัญชี 041-006041-0 หรือ เช็คสั่งจ่าย “การประชุมวิชาการประจำปี (AGST)” เช็คต่างจังหวัด เพิ่มค่าธรรมเนียม 20 บาท)
  • รางวัลที่ 1: 10,000 บาท / รางวัลที่ 2: 5,000 บาท / รางวัลที่ 3: 3,000 บาท
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม น.ส.สุภาวรรณ เสนีรัตน์ เลขานุการสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-2716-6450, 087-494-2228 โทรสาร. 0-2716-6451, E-mail: ammymay@hotmail.com

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these