November 2022

AGST

พิธีมอบพระพุทธนิโรคาพาธศาสดาแด่ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษาสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปและอดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  และ รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯแห่งประเทศไทย มอบ พระพุทธนิโรคาพาธศาสดา (หลวงพ่อหมอ) ขนาดบูชาหน้าตัก 20 นิ้ว แด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภา และ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ  พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ นพ ขจิต ชูปัญญา นพ วันชาติ ศุภจัตุรัส เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย อันจักเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อ ณ อาคารแห่งนี้