สมัครสมาชิกสมาคมฯ

  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยินดีตอนรับ ศัลยแพทย์ผู้สนใจสมัครสมาชิกใหม่ โดยผู้ที่สมัครจะต้องเป็นศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

    https://forms.gle/f65HjhEQ2ncP2f6p9

    ** พิเศษสำหรับปีนี้ สามารถใช้หลักฐานค่าสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักฐานค่าสมาชิกของทางสมาคมฯได้ (ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564)