สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพล ไหมแพง
นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

            เนื่องในโอกาสที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามทุ่มเทกายใจเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรี และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ดำเนินกิจการต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิก โดยยึดหลักสอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกสมาคมฯ และกรรมการชุดก่อนได้ดำเนินงานมา รวมทั้งความเห็นและข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์จากคณะที่ปรึกษา ได้แก่

             ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ 

             ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร     

             ศาสตราจารย์นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล 

             พล.ต.ต.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์               

             พล.อ.ท.นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์  

             นายแพทย์เตมีย์  ธีรมิตร 

             พล.อ.นายแพทย์ชูฉัตร กำภู  ณ  อยุธยา 

             พล.ท.ศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล  วรอุไร    

             รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 

             ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์

         ซึ่งเสมือนหนึ่งผู้อาวุโสที่ได้ก่อตั้งสมาคมฯ และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของพวกเรามาโดยตลอด การดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิม ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก  การประชุมวิชาการอบรมระยะสั้น  ประชุมวิชาการประจำปี  Inter Hospital Grand Round  การเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ  การเลือกตั้งกรรมการ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่องานของสมาคมฯ จะพยายามให้มีตัวแทนของสมาคมและชมรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฯ มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันทำงานให้สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีก

             คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และนพ.ทรงชัย  สิมะโรจน์ เป็นอุปนายกคนที่ 1 และอุปนายกคนที่ 2 ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในงานของสมาคมฯ ยาวนาน ซึ่งจะเป็นหลักช่วยงานของสมาคมฯ ได้เป็นอย่างดี นพ.วิชัย วาสนสิริ ซึ่งเป็นผู้ที่เราทั้งหลายรู้จักคุ้นเคยช่วยกรุณารับตำแหน่งเลขาธิการ ดำเนินการและประสานงานในกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ นพ.พรพรหม เมืองแมน เป็นรองเลขาธิการ และช่วยดูแลเรื่องวารสารของสมาคมฯ ต่อไปด้วย นายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์ เป็นฝ่ายเหรัญญิก ดูแลเรื่องการเงินของสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส นพ.สมคิด มิ่งพฤกษ์ เป็นปฏิคม นพ.อภิชัย ไชยโรจน์ เป็นนายทะเบียน นอกจากนี้ นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ ยังช่วยกรุณารับเป็นประชาสัมพันธ์ให้อีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งหาคนมาแทนได้ยาก สำหรับตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นพ.สุขไชย สาทถาพร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการ จะพยายามปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจ เพื่อให้สมาชิกมาร่วมประชุมมากขึ้น ได้ประโยชน์เต็มที่ โดยได้ตั้งอนุกรรมการย่อยอีกหลายท่าน ซึ่งมิอาจกล่าวนามได้หมดมาช่วยกันทำงานให้สมาคมฯของเรา นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอีกหลายท่านได้แก่ นพ.ชาญชัย นิมิตรวานิช นพ.ปริญญา ทวีชัยการ  นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์  นพ.เพชร เกษตรสุวรรณ  นพ.ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร  นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ  นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร  นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล  นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ   นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล  นพ.สุรวุฒิ เจริญขจรชัย  โดยพยายามให้มีผู้แทนครอบคลุมทุกสถาบัน หน่วยงานจากทั่วประเทศ เพื่อความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน

             ผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะมาช่วยงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เสมอมา ทำให้สมาคมฯ มีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นดังปัจจุบัน
 
                ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุวรรณะ สุขะ และเป็นกำลังสำคัญของสมาคมฯ วงการแพทย์ไทยและประเทศชาติตลอดชั่วกาลนาน
 
 

 
     
     
ข่าววันที่ 23-04-2013    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.