สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลตรีนายแพทย์สุทธจิต ลีนานนท์
นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

            เนื่องในโอกาสที่กระผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามทุ่มเทกายใจเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรี และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ดำเนินกิจการต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิก โดยยึดหลักสอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกสมาคมฯ และกรรมการชุดก่อนได้ดำเนินงานมา รวมทั้งความเห็นและข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์จากคณะที่ปรึกษา ได้แก่

             ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ 

             ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร     

             ศาสตราจารย์นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล 

             พล.ต.ต.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์               

             พล.อ.นายแพทย์ชูฉัตร กำภู  ณ  อยุธยา 

             พล.ท.ศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล  วรอุไร    

             รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 

             ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์

         ซึ่งเสมือนหนึ่งผู้อาวุโสที่ได้ก่อตั้งสมาคมฯ และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของพวกเรามาโดยตลอด การดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปจากเดิม ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก  การประชุมวิชาการอบรมระยะสั้น  ประชุมวิชาการประจำปี  Inter Hospital Grand Round  การเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ  การเลือกตั้งกรรมการ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกต่องานของสมาคมฯ จะพยายามให้มีตัวแทนของสมาคมและชมรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฯ มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันทำงานให้สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีก

         ผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่าน ซึ่งจะมาช่วยงานของสมาคมฯ ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ เสมอมา ทำให้สมาคมฯ มีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นดังปัจจุบัน

          ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุวรรณะ สุขะ และเป็นกำลังสำคัญของสมาคมฯ วงการแพทย์ไทยและประเทศชาติตลอดชั่วกาลนาน
                
 
 

 
     
     
ข่าววันที่ 23-04-2013    
โดย: สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    
     
     
     
     
     
 
         
 
.